• Fri frakt över 1999 SEK
 • Frågor? 📱010-330 02 59
Handla som
Nytt hos SCP

LIM & TJÄRLÖSARE 500ML

165 kr
51615811 GörDetMedRW
 • Omtyckta & välkända bilvårdsprodukter

Liknande Produkter

DÄCK & VINYLGLANS 500ML (Gör det med RW)
TOWEL CERAMIC (Gör det med RW)
BUBBLE WASH PAD TVÄTTHANDSKE (Gör det med RW)
Torkduk interiör rekond RW 5 pack

Beskrivning

Lim & Tjärlösare Produktbeskrivning

Lim & Tjärlösare

Vad används Lim & Tjärlösare till?

Lim & tjärlösaren är starkare än kallavfettningen och har ingen tillsatt doft. Vi rekommenderar oftast att använda denna produkt endast som en limlösare, limborttagare och klisterborttagare.

Men den kan också användas för att rengöra bilen eller annat från:

 • Asfalt
 • Tjärfläckar
 • Olja
 • Fett
 • Silikon
 • Bränslefläckar
 • Limrester

Den löser allt som är oljebaserat och är ej utspädbar.

Använd så här:

 1. Spraya medlet på ytan som du vill rengöra.
 2. Låt medlet dra i någon minut tills smutsen börjar släppa.
 3. Spola av med högtryckstvätt.

OBS! Får aldrig torka in. Används ej på plastytor, strålkastare, bakljus & registreringsskylt.

Fara

Brandfarlig vätska och ånga. Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Kan orsaka irritation i luftvägarna. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

 • Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
 • Förvaras oåtkomligt för barn.
 • Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
 • Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
 • Undvik utsläpp till miljön.
 • Vid förtäring: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN. Framkalla INTE kräkning.
 • Samla upp spill.
 • Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt. Förvaras inlåst.
 • Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallshanteringsanläggning.

Innehåller: KOLVÄTEN, C9, AROMATER, >30% Aromatiska kolväten. UFI: UHCR-7YEA-Y649-AE8A

Ladda ned säkerhetsdatablad
Nyligen besökta produkter